Media

Media

 • Pricer (publ): Ledande amerikansk detaljhandelskedja lägger ytterligare uppföljningsorder

  Best Buy har lagt ytterligare en beställning för att slutföra utrullningen av Pricers system med digitala prisetiketter i de återstående cirka 230 butikerna i USA. Det uppskattade värdet på den nya ordern är cirka 300 miljoner SEK och kommer att ingå i Pricers orderingång för det första kvartalet 2020. Leveranserna planeras att påbörjas under det andra kvartalet 2020 och vara slutförda innan utgången av 2020.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Donald Charles Jackson, President Pricer, Inc., +1 404 863-2399 Helena Holmgren, VD och koncernchef Pricer AB, +46 (0)702 870 068 Susanne Andersson, CFO Pricer AB, +46 (0)730 668 904 info@pricer.com Denna information är sådan information Hela artikeln

 • Pricer (publ): Ledande amerikansk detaljhandelskedja lägger uppföljningsorder

  Leveranserna planeras att påbörjas under det andra kvartalet 2020 och vara slutförda innan utgången av 2020.                                             För ytterligare information, vänligen kontakta: Donald Charles Jackson, President Pricer, Inc., +1 404 863-2399 Helena Holmgren, VD och koncernchef Pricer AB, +46 (0)702 870 068 Susanne Andersson, CFO Pricer AB, +46 (0)730 668 904 info@pricer.com Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 december 2019 kl. 18:40 CET. Om Pricer Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar Hela artikeln

 • Förändring i Pricers valberedningen inför årsstämman 2020

  I tillägg till pressmeddelandet från 5 november 2019 gällande utsedd valberedning har Göran Sundholm, företrädare för eget innehav, utsett Jari Ekblad att ersätta honom som ledamot i Pricers valberedning. Efter denna förändring består valberedningen, utöver styrelsens ordförande Bernt Ingman, inför årsstämman 2020 av: – Jari Ekblad, nominerad av Göran Sundholm, företrädare för eget innehav. – Richard Törnblom, nominerad av Sifonen AB/Lars Ingvarsson, Hans Granberg, Anderssons Livs i Tingsryd AB, Stefan Olsson Management AB, J Grill Management AB och Ulf Palm. – Wilhelm Gruvberg, nominerad av Alcur Fonder AB, Tamt AB/Theodor Jeansson och Thomas Krishan. – Gunnar Ek, nominerad av mindre Hela artikeln

 • Valberedningen utsedd inför årsstämman 2020 i Pricer AB

  Valberedningen utsedd i Pricer AB (publ) inför årsstämman 2020. I enlighet med beslut vid årsstämman den 25 april 2019 har Pricers styrelseordförande Bernt Ingman kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. Vid bedömningen av vilka som utgör de största aktieägarna har, i enlighet med årsstämmans beslut, hänsyn tagits till sådana grupper av två eller flera aktieägare som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet. De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen, utöver styrelsens ordförande Bernt Ingman, är: – Göran Sundholm, eget innehav.   – Richard Törnblom, nominerad av Sifonen AB/Lars Ingvarsson, Hans Hela artikeln

 • Pricer får en beställning från italienska dagligvarukedjan Tosano för utrullning i samtliga butiker

  Tosano, en italiensk dagligvarukedja med 15 storformatsbutiker, har lagt en beställning för att utrusta samtliga sina butiker med Pricers system med digitala prisetiketter. Tosano kommer att integrera Pricers avancerade digitala lösningar, såsom dynamisk produktpositionering och InstantFlash-funktionalitet, för en ny applikation som syftar till att optimera logistikflödet från det externa lagret till butikshyllan. Därutöver kommer Pricer och Tosano att ingå ett strategiskt samarbete för att integrera Pricers hyllkants-kamera i lösningen med avsikt att ytterligare förbättra effektiviteten i flertalet butiksprocesser baserat på dataanalys. Ordervärdet är cirka 60 MSEK och ingår i Pricers orderingång för det tredje kvartalet 2019. Leveranserna beräknas vara färdiga Hela artikeln

 • Pricer förbättrar rörelseresultatet i det andra kvartalet 2019

  Pricer, leverantör av system och lösningar för digitalisering av fysisk detaljhandel, har haft en fortsatt hög aktivitet av små- och medelstora leveranser under årets andra kvartal. Omsättningen beräknas uppgå till ca 271 MSEK i det andra kvartalet 2019, vilket motsvarar en tillväxt om 22% jämfört med andra kvartalet 2018. Ökningen av omsättningen i kombination med en hög bruttomarginal till följd av en gynnsam produkt- och kontraktsmix samt positiva valutaeffekter med anledning av försvagningen av den svenska kronan gentemot Euro och US-dollar, förväntas resultera i en väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2019, som ännu ej är slutligt Hela artikeln

 • Kommuniké från årsstämma 2019 i Pricer AB

  Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018. Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 0,60 SEK per aktie för räkenskapsåret 2018. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 29 april 2019. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB fredagen den 3 maj 2019. Ansvarsfrihet Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2018. Styrelse och revisor Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Bernt Ingman, Hans Granberg, Jenni Virnes, Jonas Guldstrand och Hela artikeln

 • Kallelse till årsstämma 2019

  Aktieägarna i Pricer AB (publ) (”Bolaget” eller ”Pricer”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 14.00 på Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMANAktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019, dels senast onsdagen den 17 april 2019 ha anmält sitt deltagande till Bolaget, antingen skriftligen till Pricer AB (publ), under adress: Pricer AB (publ), Box 215, 101 24 Stockholm, per telefon 08-505 582 00 eller via e-post ir@pricer.com. Vid anmälan bör anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, Hela artikeln

 • Pricer publicerar årsredovisning 2018

  Pricers årsredovisning för 2018, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på webben Pricer årsredovisning svensk i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas hos bolaget och distribueras per post till det aktieägare som så begär. Årsstämman äger rum torsdagen den 25 april 2019 kl 14.00 på Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. Fullständiga stämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga på webben Årsstämma 2019 och hos bolaget.     För ytterligare information kontakta:Helena Holmgren, VD och Koncernchef, +46 702 870 068Susanne Andersson, CFO, +46 730 668 904info@pricer.com      Om Pricer Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom Hela artikeln

 • Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

  Valberedningen i Pricer AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6). Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Bernt Ingman, Hans Granberg, Jonas Guldstrand, Thomas Krishan och Jenni Virnes och vidare föreslås att Knut Faremo väljs till ny styrelseledamot. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Bernt Ingman. Knut Faremo (född 1957) föreslås av valberedningen mot bakgrund av att det är önskvärt att komplettera styrelsen med en internationell ledamot med bred ledarerfarenhet och med djup branscherfarenhet från Hela artikeln

Media

 • Pricer lanserar Pricer Plaza – en ny och förbättrad plattform för smarta detaljhandelstjänster och affärsmodeller på Euroshop 2020

  Pricer lanserar en ny infrastruktur för butikshantering som möjliggör affärsmodeller baserade på molnlösning och Software as a Service (SaaS). Pricer Plaza bygger på Pricers centrala mjukvara för butikshantering och innefattar en rad tjänster för smidig hantering av infrastruktur och tjänster i butiken. Tillsammans möjliggör de avancerade funktioner, bland annat följande:   Avancerad dynamisk prissättning och kampanjer. Avancerad varupåfyllnad. Bildtagning och optimering av hyllorna. Tjänster för ”Click and collect”. Produktpositionering för bästa kundupplevelse. Pricer Plaza innehåller även ett antal avancerade API:er och tjänster så att olika samarbetsparter snabbt och effektivt kan implementera ytterligare funktioner. På Euroshop kommer Pricer att visa bland Hela artikeln

 • Inbjudan till presentation av Pricers bokslutskommuniké 2019

  Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin bokslutskommuniké för perioden januari–december 2019 torsdagen den 13 februari 2020 cirka klockan 13.00. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers vd och koncernchef Helena Holmgren presenterar rapporten och besvarar efterföljande frågor.    Datum: Torsdagen den 13 februari 2020 Tid: 15.00 Plats: World Trade Center, lokal Atlanta, Klarabergsviadukten 70, Stockholm   Anmälan sker till ir@pricer.com senast den 12 februari 2020. För mer information, vänligen kontakta: Susanne Andersson, CFO, +46 (0)730 668 904 Mail: ir@pricer.com

 • Pricer visar innovationer och realtidslösningar på NRF 2020

  – För oss har NRF alltid varit en viktig arena för såväl den amerikanska som den globala marknaden för ”smart retail”. Vi ser fram emot att presentera vår branschledande vision för att erbjuda kunderna verkliga möjligheter som bygger på realtidsteknologi, säger Pricers vd Helena Holmgren. NRF 2020 är en av världens ledande detaljhandelsmässor och äger rum i New York den 12–14 januari 2020. Pricer finns i monter #5773 och Charles Jackson, Head of Americas, talar på temat ”ESL Digital Tag 4.0: Challenges and Solutions to Scaled Deployments Across USA” där han kommer att ta upp exempel på storskaliga installationer med Hela artikeln

 • Inbjudan till presentation av Pricers delårsrapport januari – september 2019

  Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin delårsrapport för perioden januari-september 2019 fredagen den 25 oktober 2019 cirka klockan 13:00. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers VD och koncernchef Helena Holmgren presenterar rapporten och besvarar efterföljande frågor. Datum: Fredagen den 25 oktober 2019 Tid: 14:30 Plats: World Trade Center, lokal ’London’, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Anmälan sker till ir@pricer.com senast den 24 oktober 2019.

 • Pricer AB: StrongPoint tecknar avtal i Baltikum för leverans av Pricers system

  Pricers återförsäljare StrongPoint har ingått ett avtal med en av de största dagligvarukedjorna i Baltikum avseende leverans, installation och service av Pricers system med digitala prisetiketter. Den första delen av avtalet avser en pilotbutik i var och en av de tre baltiska länderna, med en efterföljande möjlighet att leverera till samtliga butiker i kedjan. Avtalet avser en delinstallation med etiketter i några avdelningar i butikerna och har ett uppskattat ordervärde på upp till 15 miljoner svenska kronor. Leveranserna kommer att påbörjas under 2019 och beräknas vara slutförda innan utgången av 2020. Ordervärdet under detta avtal kommer att redovisas i Pricers Hela artikeln

 • Inbjudan till presentation av Pricers rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018

  Torsdagen den 14 februari 2019 klockan 08:30 publicerar Pricer sin bokslutskommuniké för perioden januari-december 2018. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers VD och koncernchef Helena Holmgren presenterar rapporten och besvarar efterföljande frågor. Bokslutskommunikén och presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida. Datum: Torsdagen den 14 februari 2019 Tid: 15:00 Plats: World Trade Center, lokal ’Casablanca’, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Anmälan sker till ir@pricer.com senast den 12 februari 2019.   För mer information, vänligen kontakta: Helena Holmgren, VD, Pricer AB, +46 70 2870068   Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag Hela artikeln

 • Pricer AB: Ledande kanadensisk dagligvarukedja ingår överenskommelse med JRTech Solutions för installation av Pricers digitala etiketter

  Pricer och dess kanadensiska återförsäljare, JRTech Solutions, har ingått ett ramavtal med en ledande kanadensisk dagligvarukedja att installera Pricers system och lösningar med digitala prisetiketter i ett av deras butiksformat. Det totala ordervärdet uppskattas till cirka 50 miljoner kronor fördelat över projektperioden. Projektet är tänkt att börja under 2018 och förväntas bli klart innan utgången av 2020. Detta är den hittills största utrullningen av digitala prisetiketter inom kanadensisk dagligvaruhandel.      För mer information, vänligen kontakta:Charles Jackson, President Pricer Inc., +1 866 463 4766        Om JRTech Solutions Inc.JRTech Solutions Inc. är ett privatägt bolag med säte i Montreal, Quebec. JRTech Hela artikeln

 • Inbjudan till presentation av Pricers delårsrapport januari – september 2018

  Fredagen den 26 oktober 2018 klockan 08:30 publicerar Pricer sin delårsrapport för perioden januari-september 2018. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers VD och koncernchef Helena Holmgren presenterar rapporten och besvarar efterföljande frågor. Delårsrapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida. Datum: Fredagen den 26 oktober 2018 Tid: 14:00 Plats: World Trade Center, lokal ’Stockholm’, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Anmälan sker till ir@pricer.com senast den 22 oktober 2018.    För mer information, vänligen kontakta: Helena Holmgren, VD, Pricer AB, +46 70 2870068   Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag Hela artikeln

 • Pricer får beställningar från befintlig kund i Frankrike

  En fransk dagligvarukedja har inkommit med beställningar för att uppdatera flera befintliga butiksinstallationer i Frankrike med nya segmentsbaserade digitala etiketter samt komplettera med grafiska etiketter i utvalda avdelningar med färskvaror. Värdet på beställningarna är cirka 40 miljoner kronor och kommer att ingå i Pricers orderingång för tredje kvartalet 2018. Leveranserna beräknas påbörjas under innevarande år men till största delen äga rum under 2019. För mer information, vänligen kontakta: Christophe Desloge, Managing Director Pricer SAS +33 6 07804534 eller Helena Holmgren, VD, Pricer AB, +46 70 2870068 Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten Hela artikeln

 • Pricer AB: Norsk återförsäljare tecknar ramavtal med fackhandelskedja

  Pricers norska återförsäljare StrongPoint har ingått ett ramavtal med en fackhandelskedja avseende leverans, installation och service av Pricers system med digitala prisetiketter till deras butiker i Norge. Ramavtalet har ett samlat potentiellt värde på upp till dryga 50 miljoner svenska kronor över de kommande 2-3 åren, varav merparten av värdet avser leveranser av Pricers system. Realiserat ordervärde under detta ramavtal kommer att redovisas i Pricers orderingång i takt med att order mottas. ”Pricer och StrongPoint har sedan flera år etablerat en stark position tillsammans inom norsk dagligvaruhandel. Det är glädjande att se denna framgång sprida sig till andra industrivertikaler”, säger Hela artikeln