Media

Media

 • Best Buy går vidare med ytterligare installationer av Pricers digitala prisetiketter

  Best Buy har beställt Pricers digitala prisetiketter och tillhörande digitala lösningar för installation i fler än 150 butiker. Det uppskattade värdet av den nya ordern är ca 260 miljoner kronor och kommer att ingå i Pricers orderingång för det andra kvartalet 2018. Leveranserna är planerade att påbörjas under tredje kvartalet 2018. För mer information, vänligen kontakta: Donald Charles Jackson, VD Pricer, Inc., +1 404 863-2399, eller Helena Holmgren, tf VD, Pricer AB, +46 (0)70 2870068 Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018 Hela artikeln

 • Kommuniké från Pricer AB:s årsstämma 2018

  att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning att disponera de till stämmans förfogande stående medlen så att 55 133 325 kronor lämnas i utdelning (motsvarande 0,50 kronor per aktie) och återstoden om avrundat 273 262 910 kronor överförs i ny räkning. att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter att styrelsearvode, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utgå med 495 000 kronor till ordförande och 220 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget att genom omval utse Bernt Ingman, Hans Granberg, Jenni Virnes Hela artikeln

 • Pricer; Nyrekrytering och organisationsförändring

  Pricer rekryterar Edvin Ruud till rollen som Vice President Sales med tillträde omgående. I sin roll kommer Edvin samordna den globala säljorganisationen för att på bästa sätt tillvarata bolagets tillväxtpotential. Edvin, som har både ingenjörs- och ekonomiutbildning, har lång erfarenhet av ledande befattningar i teknikintensiva företag såsom Ericsson, Cicso och Ciena. Senast kom Edvin från rollen som VD för Apis Technical Training AB. Edvin rapporterar till Pricers VD och ingår i bolagets ledningsgrupp. Nils Hulth tillträder som Vice President Product Management and Business Development, med ansvar för bolagets produktportfölj, marknadsföring och strategiska samarbeten. Christophe Desloge som är ansvarig för Pricers Hela artikeln

 • Pricer AB Årsredovisning 2017

  Pricer AB’s svenska årsredovisning 2017 finns från och med idag tillgänglig på vår webbplats: corporate.pricer.com/investerare/arsredovisningar/ Årsredovisningen trycks i en mindre upplaga och kommer att distribueras till de aktieägare som så önskar. Årsredovisningen kan beställas från ir@pricer.com Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats under vecka 14. För ytterligare information kontakta:Annika Blondeau Henriksson, interim CFO, +46 8 505 582 00 Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdeappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 9:00 CET.    Om Pricer Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på Hela artikeln

 • KALLELSE ÅRSSTÄMMA

  Aktieägarna i Pricer AB (publ) (”Bolaget” eller ”Pricer”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 16.00 på Lundqvist & Lindqvist, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMANAktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 20 april 2018, dels      senast fredagen den 20 april 2018 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Pricer AB (publ), under adress: Pricer AB (publ), Box 215, 101 24 Stockholm, per telefon 08-505 582 00 eller via e-post ir@pricer.com. Vid anmälan bör anges Hela artikeln

 • Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

  Valberedningen i Pricer AB har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara fem (5). Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Bernt Ingman, Hans Granberg, Jonas Guldstrand och Jenni Virnes och vidare föreslås att Thomas Krishan väljs till ny styrelseledamot. Olof Sand har undanbett sig omval. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Bernt Ingman. Thomas Krishan är född 1968 och har en Civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Thomas var under åren 1995 till 2003 anställd på Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB Hela artikeln

 • Ny rekrytering i Pricer AB

  Pricer anställer Jörgen Jost auf der Stroth som VP Supply Chain & Procurement. Jörgen tar därmed över ansvaret efter Torbjörn Möller som lämnar sin anställning i början av året. Jörgen har en ingenjörsexamen och universitetsutbildning inom elektromekanik. Han har även utbildats inom International Operations och har lång erfarenhet från liknande ledande positioner hos Teleca och Ericsson. Jörgen tillträder sin tjänst senast den 1 mars 2018. Han kommer rapportera till VD och ingå i bolagets ledningsgrupp.     För mer information, vänligen kontakta: Helena Holmgren, t.f. VD, Pricer AB, +46 8 505 582 00     Denna information är sådan information som Pricer AB är Hela artikeln

 • Rättelse av rapportdatum

  I den senaste delårsrapporten som offentliggjordes den 21 juli 2017 står felaktigt angivet att nästa delårsrapport kommer att offentliggöras den 26 oktober 2017. Rätt datum skall vara den 25 oktober 2017. I den finansiella kalendern på hemsidan har rätt datum angivits.   För mer information vänligen kontakta: Helena Holmgren, tf VD, Pricer AB, 08 – 505 582 00   Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 13:00 CET.     Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på Hela artikeln

 • Ny organisation i Pricer

  Till följd av tidigare annonserade ledningsförändringar i Pricer där bolagets CFO Helena Holmgren tillträtt som tillförordnad VD och koncernchef, samt Charles Jacksons flytt till USA där han tillträder som President Pricer, Inc. och Head of Americas region vid sidan om sin roll som vice VD och global marknadschef, kommer ett antal ytterligare förändringar genomföras i bolagets ledning. Johan von Konow, tidigare R&D Manager Hardware development, tillträder som VP R&D med ansvar för all produktutveckling i bolaget. Nils Hulth, tidigare Chief Digital Officer, tillträder som Head of Sales Pricer AB med ansvar för försäljningen utanför Frankrike och Americas-regionen. Annika Blondeau Henriksson Hela artikeln

 • Bernt Ingman tillträder som ny styrelseordförande i Pricer AB

  Bernt Ingman har varit medlem i Pricers styrelse sedan 2014. Han är för närvarande bland annat styrelseordförande i Beijer Ref AB och SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Efter att ovan nämnda förändring skett kommer styrelsen i Pricer AB att bestå av Bernt Ingman, Hans Granberg, Olof Sand, Jenni Virnes och Jonas Guldstrand. För mer information, vänligen kontakta: Bernt Ingman, Styrelseordförande, Pricer AB, +46 70 751 57 60 eller bernt.ingman@telia.com Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2017 kl 08:15 CET. Pricer grundades i Hela artikeln

Media

 • Groupe BMR tecknar ramavtal med JRTech Solutions om Pricers digitala prisetiketter

  I samarbete med JRTech Solutions Inc., Kanadas ledande återförsäljare av Pricers elektroniska etiketter, har Groupe BMR installerat Pricers system i fler än 40 av sina butiker sedan 2010. – Elektroniska etiketter är grundläggande för vår digitala strategi, förklarar Pierre Nolet, vice-president of development vid Groupe BMR. Vi är övertygade om att dessa investeringar kommer att hjälpa våra handlare i deras dagliga verksamhet, särskilt genom att optimera arbetsflödet för våra experter på butiksgolvet och göra det möjligt för dem att ge bättre service till kunderna eftersom risken för fel minimeras. – BMR har en omfattande erfarenhet av system för digitala prisetiketter, Hela artikeln

 • Best Buy slutför den tidigare annonserade* utrullningen av Pricers digitala hyllkantsetiketter i 60 butiker

  Best Buy, en ledande konsumentelektronikkedja med fler än 1000 storformats-butiker i USA, valde Pricer som leverantör av digitala hyllkantslösningar och slutförde de 60 första butiksinstallationerna inför julhandelssäsongen. ”I en shoppingmiljö där fler och fler kunder handlar både online och i fysiska butiker är det mycket viktigt att ha möjlighet att snabbt uppdatera priserna i våra butiker”, säger Nicole Nelson, Vice President of Pricing hos Best Buy. ”Med digitala hyllkantsetiketter på plats kan medarbetarna fokusera på att betjäna kunder istället för att ändra pappersprisetiketter. Dessutom tillåter etiketterna vår butikspersonal att – på ett ögonblick – få viktig realtidsinformation såsom lagernivå. ”Det Hela artikeln

 • Konsumentelektronikkedjan Euronics i Ungern väljer Pricers digitala hyllkantslösning för sina butiker

  Euronics i Ungern har valt Pricers digitala hyllkantslösning för att öka effektiviteten i sina butiker. Euronics förtroende för Pricers system är en stor framgång då det ger en tydlig indikation att lösningen lämpar sig väl för konsumentelektronikkedjor. Under 2017 har Pricer, genom sin partner Szintézis Informatikai Zrt, installerat systemet i 10 butiker av totalt 68 Euronics-butiker i Ungern. Det förväntade ordervärdet om ca 10 MSEK för samtliga 68 butiker har ingen väsentlig påverkan på Pricers omsättning eller resultat. Pricers lösning gör det möjligt för Euronics att synkronisera priserna mellan ehandel och fysiska butiker, samt att omedelbart reagera på prisförändringar på Hela artikeln

 • Valberedningen utsedd inför Pricer AB:s årsstämma 2018

  I enlighet med beslut vid årsstämman den 28 april 2017 har Pricers styrelseordförande Bernt Ingman kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. Vid bedömningen av vilka som utgör de största aktieägarna har, i enlighet med årsstämmans beslut, hänsyn tagits till sådana grupper av två eller flera aktieägare som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet. De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen, utöver styrelsens ordförande Bernt Ingman, är: – Göran Sundholm, företrädare för eget innehav. – Ulf Palm, nominerad av Origo Capital AB, Sifonen AB, Hans Granberg och Franz Holm. – Göran Hela artikeln

 • Vice VD Charles Jackson flyttar till USA för att leda strategisk tillväxtsatsning

  ”Vi ser en ökad efterfrågan på processautomatisering och digitala lösningar inom den amerikanska detaljhandeln där Pricer har befäst en ledande position. Genom att allokera den mest seniora medlemmen av bolagets högsta ledning att fokusera på den amerikanska marknaden tillskriver vi denna marknad högsta strategiska prioritetet. Vi vill med detta säkerställa att vi bygger organisationen för framtida tillväxt”, säger Bo Kastensson, Pricers arbetande styrelseordförande. ”Vi har ett starkt team på plats i Atlanta som framgångsrikt byggt upp varumärket och partnerskap på marknaden och jag ser fram emot att bygga vidare på det arbetet tillsammans med teamet” säger Charles Jackson. ”Satsningen på Hela artikeln

 • Fransk byggvarukedja lägger ytterligare beställningar till Pricer utöver tidigare kommunicerade beställningar

  En av Pricers befintliga kunder inom byggvarusektorn som tidigare i år lagt en beställning till ett värde av cirka 50 miljoner kronor till Pricer har inkommit med ytterligare beställningar till ett värde av cirka 30 miljoner kronor. Det totala ordervärdet för 2017 från denna kund uppgår alltså till 80 miljoner kronor. Samtliga beställningar är en del av ett program där tidigare generationers etiketter ska ersättas med nya smartTAG-etiketter (med blinkfunktionalitet). De tillkommande beställningarena inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2017 och väntas levereras under 2017.   För mer information, vänligen kontakta:Andreas Renulf, VD, Pricer AB, +46 8 505 582 00 Hela artikeln

 • Betydande beställning från fransk byggvarukedja till Pricer

  ”Kundens fortsatta förtroende för Pricer som leverantör av automatiserade digitala hyllkantssystem och tillhörande digitala tjänster är glädjande och just byggvarusektorn är ett viktigt segment i vår fortsatta tillväxtplan”, säger Andreas Renulf, som tillträdde som ny VD och Koncernchef på Pricer vid årsskiftet. För mer information, vänligen kontakta:Andreas Renulf, VD, Pricer AB, +46 8 505 582 00 Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

 • Pricer tilldelas LSA 2015 Innovation Trophy i kategorin ‘butiksutrustning’

  På National Retail Federation’s branchmässa för detaljhandel i New York i januari 2015 lanserade Pricer sitt nya erbjudande av digitala lösningar sammanfattat i 6 kategorier: 1. In store Navigation; Guidning av kunden och optimering av rutten i butik. 2. Flash alert; att med hjälp blinkande etikett fånga uppmärksamheten från personer i butiken. Till exempel uppmärksamma kunder på produkterbjudanden eller butiksanställda på att en vara kan fyllas på. 3. Geofencing: virtuella områden i butiken där kunden får erbjudanden eller andra meddelanden i sin smarta telefon. 4. Task management: guidar anställda till en uppgift som ska utföras på en digital karta av Hela artikeln

 • Pricer lanserade på NRFs Big Show i New York sin banbrytande lösning för produktpositionering i realtid för detaljhandeln

  Pricer lanserar den första lösningen för automatisk positionering i realtid av hyllkantsetiketter, och därmed produkter, baserat på infraröd (IR) kommunikation och beräkningsalgoritmer. Produktens position beräknas genom trilaterering av den elektroniska hyllkantsetiketten. När etiketten svarar på kommunikation syns signalen från ett antal punkter i kommunikationsnätverket och genom signalstyrkan avgörs avståndet till etiketten. Pricers lösning med med automatisk produktpositionering är unik och har varit en efterlängtad funktion för detaljhandeln. Den öppnar upp möjligheter för effektivare detaljhandel såväl som bättre kundservice för omni-kanal. Med förmågan att positionera produkterna i realtid kan företag interagera med kunder på butiksgolvet, hjälp kunder att hitta varor samt Hela artikeln

 • Pricer i samarbete med Aisle411 för att erbjuda applikationer och teknik för intelligent marknadsföring till USA:s detaljhandel

  På NRF i New York i januari 2016 tillkännagav Pricer, världsledande inom digitala lösningar på hyllkanten, ett samarbete med Aisle411, ledande inom applikationer för navigering till produkter, innovativ marknadsföring och kundanalys. Pricers nya IR-teknik för automatisk produktpositionering i butiker i kombination med Aisle411:s applikation för guidning, gör det möjligt för kunden att navigera sig i butiken till de önskade produkterna. Den här nya, innovativa lösningen öppnar för nya sätt att få fram information rörande produktens placering, skapa navigationslösningar för kunderna och interagera med dessa medan de handlar samt förse butiker och detaljhandelskedjor med värdefulla analyser av kundens beteende.      – Hela artikeln