Media

Media

 • Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

  Valberedningen i Pricer AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6). Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Bernt Ingman, Hans Granberg, Jonas Guldstrand, Thomas Krishan och Jenni Virnes och vidare föreslås att Knut Faremo väljs till ny styrelseledamot. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Bernt Ingman. Knut Faremo (född 1957) föreslås av valberedningen mot bakgrund av att det är önskvärt att komplettera styrelsen med en internationell ledamot med bred ledarerfarenhet och med djup branscherfarenhet från Hela artikeln

 • Valberedningen utsedd inför Pricer AB:s årsstämma 2019

  I enlighet med beslut vid årsstämman den 26 april 2018 har Pricers styrelseordförande Bernt Ingman kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. Vid bedömningen av vilka som utgör de största aktieägarna har, i enlighet med årsstämmans beslut, hänsyn tagits till sådana grupper av två eller flera aktieägare som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet. De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen, utöver styrelsens ordförande Bernt Ingman, är: – Göran Sundholm, företrädare för eget innehav. – Ulf Palm, företrädare av eget innehav och vidare nominerad av Sifonen AB/Lars Ingvarsson, CMG i Täby Hela artikeln

 • Pricer AB utser Susanne Andersson till ny CFO

  Susanne Andersson, för närvarande CFO på First North-noterade teknikbolaget ChromoGenics, har rekryterats till tjänsten som CFO på Pricer. Vid sidan om en gedigen erfarenhet från olika ekonomifunktioner i noterade bolag har Susanne mångårig erfarenhet av investerarrelationer från bland annat Ericsson. Susanne tillträder sin tjänst senast i april 2019. Nuvarande tillförordnade CFO, Magnus Midgard, kommer att stanna i bolaget i rollen som koncernredovisningschef. För mer information, vänligen kontakta: Helena Holmgren, VD, Pricer AB, +46 70 2870068 Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) Hela artikeln

 • Pricer AB: NorgesGruppen väljer StrongPoint och Pricer för ny utrullning av ESL system

  Pricers norska återförsäljare StrongPoint har träffat en överenskommelse med NorgesGruppen om att utrusta upp till 350 Joker-butiker med Pricers digitala system. Det totala ordervärdet beräknas uppgå till ca 60 miljoner norska kronor, varav den övervägande delen utgörs av Pricers leverans. Projektet avses påbörjas under 2018 och bedöms vara avslutat innan utgången av 2019. För mer information, vänligen kontakta: Helena Holmgren, VD, Pricer AB, +46 (0)70 2870068 Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08:50 CET. Pricer grundades i Uppsala Hela artikeln

 • Pricer AB: Tillförordnad VD Helena Holmgren blir nu VD

  Helena Holmgren har varit t.f. VD i Pricer sedan augusti 2017. Helena har en bakgrund som CFO i Pricer AB och tidigare i Edgeware AB. – Jag ser fram emot att fortsätta VD-jobbet på Pricer. Pricer är ett starkt varumärke med en bra position på marknaden. Under min tid som t.f. VD och tidigare som CFO i bolaget har jag lärt känna alla medarbetare runt om i världen, och jag ser fram emot att fortsätta vårt fina samarbete. Jag är glad att få möjligheten att utveckla Pricer vidare på en marknad där det för närvarande sker stora förändringar, och där Hela artikeln

 • Pricer får beställning från befintlig kund i Frankrike

  Carrefour har inkommit med en beställning för att uppdatera digitala prisetiketter i 33 av sina storformatsbutiker i Frankrike. Värdet på ordern är drygt 40 miljoner kronor och kommer att ingå i Pricers orderingång för tredje kvartalet 2018. Leveranserna beräknas vara slutförda innan utgången av året. För mer information, vänligen kontakta: Christophe Desloge, Managing Director Pricer SAS +33 6 07804534 eller Helena Holmgren, t.f. VD, Pricer AB, +46 70 2870068  Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 12:00 CET.    Pricer Hela artikeln

 • Pricer får tilläggsorder från ledande amerikansk detaljhandelskedja

  Best Buy har beställt Pricers digitala prisetiketter och tillhörande digitala lösningar för installation i ytterligare cirka 30 butiker. Det uppskattade värdet av den nya ordern är 45 miljoner kronor som kommer att ingå i Pricers orderingång för det andra kvartalet 2018. Leveranserna förväntas vara genomförda innan utgången av 2018.    För mer information, vänligen kontakta: Donald Charles Jackson, VD Pricer, Inc., +1 404 863-2399 eller Helena Holmgren, t.f. VD, Pricer AB, +46 70 2870068 Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018 kl. 16:30 Hela artikeln

 • Pricer AB utser Magnus Midgard till tillförordnad CFO

  I samband med att konsultavtalet med interim CFO, Annika Blondeau Henriksson, löper ut idag har Pricer utsett bolagets koncernredovisningschef Magnus Midgard till tillförordnad CFO. Magnus har mångårig erfarenhet från Deloitte där han innan sitt tillträde på Pricer tidigare i år varit Senior Manager och auktoriserad revisor. Under tiden för tillförordnandet kommer Magnus ingå i bolagets koncernledning. Arbetet med att rekrytera en ersättare pågår.     För mer information, vänligen kontakta: Helena Holmgren, t.f. VD, Pricer AB, +46 70 2870068 Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för Hela artikeln

 • Best Buy går vidare med ytterligare installationer av Pricers digitala prisetiketter

  Best Buy har beställt Pricers digitala prisetiketter och tillhörande digitala lösningar för installation i fler än 150 butiker. Det uppskattade värdet av den nya ordern är ca 260 miljoner kronor och kommer att ingå i Pricers orderingång för det andra kvartalet 2018. Leveranserna är planerade att påbörjas under tredje kvartalet 2018. För mer information, vänligen kontakta: Donald Charles Jackson, VD Pricer, Inc., +1 404 863-2399, eller Helena Holmgren, tf VD, Pricer AB, +46 (0)70 2870068 Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018 Hela artikeln

 • Kommuniké från Pricer AB:s årsstämma 2018

  att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning att disponera de till stämmans förfogande stående medlen så att 55 133 325 kronor lämnas i utdelning (motsvarande 0,50 kronor per aktie) och återstoden om avrundat 273 262 910 kronor överförs i ny räkning. att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter att styrelsearvode, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utgå med 495 000 kronor till ordförande och 220 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget att genom omval utse Bernt Ingman, Hans Granberg, Jenni Virnes Hela artikeln

Media

 • Pricer AB: StrongPoint tecknar avtal i Baltikum för leverans av Pricers system

  Pricers återförsäljare StrongPoint har ingått ett avtal med en av de största dagligvarukedjorna i Baltikum avseende leverans, installation och service av Pricers system med digitala prisetiketter. Den första delen av avtalet avser en pilotbutik i var och en av de tre baltiska länderna, med en efterföljande möjlighet att leverera till samtliga butiker i kedjan. Avtalet avser en delinstallation med etiketter i några avdelningar i butikerna och har ett uppskattat ordervärde på upp till 15 miljoner svenska kronor. Leveranserna kommer att påbörjas under 2019 och beräknas vara slutförda innan utgången av 2020. Ordervärdet under detta avtal kommer att redovisas i Pricers Hela artikeln

 • Inbjudan till presentation av Pricers rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018

  Torsdagen den 14 februari 2019 klockan 08:30 publicerar Pricer sin bokslutskommuniké för perioden januari-december 2018. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers VD och koncernchef Helena Holmgren presenterar rapporten och besvarar efterföljande frågor. Bokslutskommunikén och presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida. Datum: Torsdagen den 14 februari 2019 Tid: 15:00 Plats: World Trade Center, lokal ’Casablanca’, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Anmälan sker till ir@pricer.com senast den 12 februari 2019.   För mer information, vänligen kontakta: Helena Holmgren, VD, Pricer AB, +46 70 2870068   Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag Hela artikeln

 • Pricer AB: Ledande kanadensisk dagligvarukedja ingår överenskommelse med JRTech Solutions för installation av Pricers digitala etiketter

  Pricer och dess kanadensiska återförsäljare, JRTech Solutions, har ingått ett ramavtal med en ledande kanadensisk dagligvarukedja att installera Pricers system och lösningar med digitala prisetiketter i ett av deras butiksformat. Det totala ordervärdet uppskattas till cirka 50 miljoner kronor fördelat över projektperioden. Projektet är tänkt att börja under 2018 och förväntas bli klart innan utgången av 2020. Detta är den hittills största utrullningen av digitala prisetiketter inom kanadensisk dagligvaruhandel.      För mer information, vänligen kontakta:Charles Jackson, President Pricer Inc., +1 866 463 4766        Om JRTech Solutions Inc.JRTech Solutions Inc. är ett privatägt bolag med säte i Montreal, Quebec. JRTech Hela artikeln

 • Inbjudan till presentation av Pricers delårsrapport januari – september 2018

  Fredagen den 26 oktober 2018 klockan 08:30 publicerar Pricer sin delårsrapport för perioden januari-september 2018. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers VD och koncernchef Helena Holmgren presenterar rapporten och besvarar efterföljande frågor. Delårsrapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida. Datum: Fredagen den 26 oktober 2018 Tid: 14:00 Plats: World Trade Center, lokal ’Stockholm’, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Anmälan sker till ir@pricer.com senast den 22 oktober 2018.    För mer information, vänligen kontakta: Helena Holmgren, VD, Pricer AB, +46 70 2870068   Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag Hela artikeln

 • Pricer får beställningar från befintlig kund i Frankrike

  En fransk dagligvarukedja har inkommit med beställningar för att uppdatera flera befintliga butiksinstallationer i Frankrike med nya segmentsbaserade digitala etiketter samt komplettera med grafiska etiketter i utvalda avdelningar med färskvaror. Värdet på beställningarna är cirka 40 miljoner kronor och kommer att ingå i Pricers orderingång för tredje kvartalet 2018. Leveranserna beräknas påbörjas under innevarande år men till största delen äga rum under 2019. För mer information, vänligen kontakta: Christophe Desloge, Managing Director Pricer SAS +33 6 07804534 eller Helena Holmgren, VD, Pricer AB, +46 70 2870068 Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten Hela artikeln

 • Pricer AB: Norsk återförsäljare tecknar ramavtal med fackhandelskedja

  Pricers norska återförsäljare StrongPoint har ingått ett ramavtal med en fackhandelskedja avseende leverans, installation och service av Pricers system med digitala prisetiketter till deras butiker i Norge. Ramavtalet har ett samlat potentiellt värde på upp till dryga 50 miljoner svenska kronor över de kommande 2-3 åren, varav merparten av värdet avser leveranser av Pricers system. Realiserat ordervärde under detta ramavtal kommer att redovisas i Pricers orderingång i takt med att order mottas. ”Pricer och StrongPoint har sedan flera år etablerat en stark position tillsammans inom norsk dagligvaruhandel. Det är glädjande att se denna framgång sprida sig till andra industrivertikaler”, säger Hela artikeln

 • Pricer AB: Coop Norge väljer Pricers system för ytterligare 70 butiker

  Coop Norge har förlängt sitt avtal, som ursprungligen träffades 2015, med Pricers norska återförsäljare Strongpoint ASA. Detta innebär att ytterligare 70 Coop Extra-butiker i Norge ska utrustas med Pricers system baserat på digitala prisetiketter. Ordervärdet för Pricer beräknas uppgå till drygt 30 miljoner kronor och förväntas ingå som både orderingång och omsättning under andra halvåret 2018. ”Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från Coop som också är en kvittens på att vårt system tillför värde hos kunden”, säger Helena Holmgren, tf VD för Pricer. ”Vi vill också passa på att tacka vår samarbetspartner Strongpoint som dagligen bidrar till att Hela artikeln

 • Groupe BMR tecknar ramavtal med JRTech Solutions om Pricers digitala prisetiketter

  I samarbete med JRTech Solutions Inc., Kanadas ledande återförsäljare av Pricers elektroniska etiketter, har Groupe BMR installerat Pricers system i fler än 40 av sina butiker sedan 2010. – Elektroniska etiketter är grundläggande för vår digitala strategi, förklarar Pierre Nolet, vice-president of development vid Groupe BMR. Vi är övertygade om att dessa investeringar kommer att hjälpa våra handlare i deras dagliga verksamhet, särskilt genom att optimera arbetsflödet för våra experter på butiksgolvet och göra det möjligt för dem att ge bättre service till kunderna eftersom risken för fel minimeras. – BMR har en omfattande erfarenhet av system för digitala prisetiketter, Hela artikeln

 • Best Buy slutför den tidigare annonserade* utrullningen av Pricers digitala hyllkantsetiketter i 60 butiker

  Best Buy, en ledande konsumentelektronikkedja med fler än 1000 storformats-butiker i USA, valde Pricer som leverantör av digitala hyllkantslösningar och slutförde de 60 första butiksinstallationerna inför julhandelssäsongen. ”I en shoppingmiljö där fler och fler kunder handlar både online och i fysiska butiker är det mycket viktigt att ha möjlighet att snabbt uppdatera priserna i våra butiker”, säger Nicole Nelson, Vice President of Pricing hos Best Buy. ”Med digitala hyllkantsetiketter på plats kan medarbetarna fokusera på att betjäna kunder istället för att ändra pappersprisetiketter. Dessutom tillåter etiketterna vår butikspersonal att – på ett ögonblick – få viktig realtidsinformation såsom lagernivå. ”Det Hela artikeln

 • Konsumentelektronikkedjan Euronics i Ungern väljer Pricers digitala hyllkantslösning för sina butiker

  Euronics i Ungern har valt Pricers digitala hyllkantslösning för att öka effektiviteten i sina butiker. Euronics förtroende för Pricers system är en stor framgång då det ger en tydlig indikation att lösningen lämpar sig väl för konsumentelektronikkedjor. Under 2017 har Pricer, genom sin partner Szintézis Informatikai Zrt, installerat systemet i 10 butiker av totalt 68 Euronics-butiker i Ungern. Det förväntade ordervärdet om ca 10 MSEK för samtliga 68 butiker har ingen väsentlig påverkan på Pricers omsättning eller resultat. Pricers lösning gör det möjligt för Euronics att synkronisera priserna mellan ehandel och fysiska butiker, samt att omedelbart reagera på prisförändringar på Hela artikeln