Optionsprogram

Årsstämman 2016 antog ett optionsprogram för VD och övriga ledande befattningshavare.

 

Årsstämman 2016 antog ett optionsprogram till VD och andra ledande befattningshavare om 1 045 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 0,93 procents utspädning av antal aktier.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med 27 maj 2019 till och med 27 juni 2019 till teckning av en B-aktie i Pricer AB. Teckningskursen har fastställts till 12,80 SEK, vilket motsvarar 150 procent av Pricer-aktiens volymviktade genomsnittspris på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 29 april till och med den 13 maj 2016. Rätt att innehav och utnyttja teckningsoptionerna förutsätter att innehavaren är anställd i Pricer-koncernen fram till dess att utnyttjande av optionerna kan ske.

Utestående teckningsoptioner

BenämningAntalUtfärdade årLösenkurs, SEK* Förfallodag
TO16475 000201612,86/27/2019
* Varje option ger rätt att förvärva en aktie till angiven lösenkurs.