Valberedning

Årsstämman 2018 beslutade att styrelsens ordförande inför årsstämman 2019 skulle erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget (baserat på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet) och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman 2019.

Därutöver beslutades att det i valberedningen skulle ingå en i förhållande till Bolaget och dess större aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna. Om någon aktieägare avstod från sin rätt att utse representant, gäller att den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren skall erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen i Pricer inför årsstämman 2018 offentliggjordes den 23 oktober 2017 genom pressmeddelande och på Bolagets webbplats och har bestått, utöver styrelsens ordförande Bernt Ingman av, Göran Sundholm, Ulf Palm, Göran Bronner samt Gunnar Ek. Gunnar Ek har varit valberedningens ordförande.

Valberedningens ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Förutom Göran Sundholm är samtliga valberedningens ledamöter oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Bolaget har endast en aktieägare, Pohjola Bank (Göran Sundholm), som representerar minst en tiondel av antalet röster i bolaget.